EEN SCHOOL MET EEN CHRISTELIJKE OPVOEDING!

In het opvoedingsproject van de school staan de fundamentele christelijke waarden voorop. Onze school heeft een zendingsopdracht: van de leerkrachten wordt verwacht dat zij de waarden van het christelijke opvoedingsproject van de school mee helpen realiseren.

Van de ouders verwachten we minstens dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding die wij aan de kinderen verstrekken en dat zij geen antihouding aannemen.

 1. Een katholieke school is geen eiland: zij is geïntegreerd in de parochiegemeenschap.
 2. Regelmatige eucharistieviering met de hele school in de kerk.
 3. Eigen vieringen in de kleuterklassen.
 4. Advents- en vastenacties rond Welzijnszorg en Broederlijk Delen en andere solidariteitsacties.

  EEN SCHOOL WAAR EEN KIND ZICH THUIS VOELT!

  Onze basisschool is een school zonder drempels waar de overgang van kleuterschool naar lagere school bijna ongemerkt verloopt. Van eerste kleuterklas tot zesde leerjaar krijgt de hele persoonlijkheid van het kind kansen: hoofd, hart en handen. Wij streven naar een doorlopende ontwikkeling van het kind.


  • Klasoverschrijdende activiteiten:
   bv. 3de kleuter – 1ste leerjaar
  • Graadsactiviteiten of –projecten
  • Projectlessen rond sociale vaardigheden (leefrapport vanaf de 3de kleuterklas)

  EEN SCHOOL MET KWALITEITSONDERWIJS!

  Onze school doet meer dan alleen maar zorgen voor de verstandelijke ontwikkeling van uw kind. Wij willen alle capaciteiten van uw kind aanspreken. Daarbij willen we in de eerste plaats degelijk onderwijs verstrekken.

  Kwaliteit van onderwijs en opvoeding zijn onze eerste troef. Wij hechten veel belang aan waarden die de verwezenlijking van onze doelstelling mogelijk maken: studiegeest en studie-ijver, geloofsopvoeding en gebed in christelijk perspectief, tucht en discipline, beleefdheid, vriendelijkheid en respect voor de andere, het anders-zijn en –denken, eerlijkheid en oprechtheid, sociaal engagement.
  Daarnaast hechten wij ook veel belang aan:

  • Een duidelijke jaarplanning via de leerplannen
  • Het verantwoord gebruik van didactisch materiaal
  • Volgen van navorming en bijscholing rond onderwijsvernieuwing
  • Een regelmatige toetsing en foutenanalyse
  • Het bijsturen, adviseren en stimuleren
  • Een gedragscode voor de leerlingen
  • Lessen rond sociale vaardigheden (leefrapport)
  • Creanamiddagen

  EEN SCHOOL MET AANDACHT VOOR HET LEERBEDREIGDE KIND!

  Onze school heeft extra aandacht en biedt extra kansen voor leerbedreigde kinderen. Kinderen met verstandelijke en/of sociaal-emotionele problemen genieten van bijzondere aandacht.

  • Voltijdse zorgleerkracht
  • Bijhouden van scoringslijsten en observatie-gegevens in kleuter- en lagere school
  • Verantwoord gebruik van het leerling-volgsysteem
  • Overlegmomenten tussen leerkrachten, revalidatiecentrum, CLB, andere externe medewerkers (M.D.O.-overleg – zorgcoördinator - klassenraad)
  • Zo goed mogelijke differentiatie en individuali-satie binnen de klaspraktijk
  • Positieve aanmoediging van de zwakkere, nastreven van positief zelfbeeld
  • Regelmatige contacten en besprekingen met de ouders
  • Zo goed mogelijk uitbouwen van maatregelen voor preventie en remediëring

  EEN SCHOOL OPEN OP DE WERELD!

  In onze school gaan we met de kinderen op verkenning. Al verkennend bouwen zij de wereld op tot hún wereld. Zij ontdekken taal, cultuur en relaties in het gezin, de familie, de buurt, …

  Zo ontdekken zij ook andere culturen en leren zij zich erin in te leven. Onze school wil daarop inspelen. Dit heet wereldoriënterend onderwijs.


  • Regelmatige leeruitstappen
  • Bijwonen van film, toneel en andere culturele activiteiten
  • Buitenschoolse activiteiten: bosklassen, zeeklassen, sportklassen, cultuurklassen, …
  • Natuureducatieve uitstappen
  • Leren omgaan met milieu: Milieu op school (MOS)

  EEN SCHOOL MET SPORTIEVE KANSEN!

  "Een gezonde geest in een gezond lichaam" is bij ons niet zomaar een slogan.

  Wij organiseren:


  • Wekelijkse lessen bewegingsopvoeding, sportdisciplines en zwemmen
  • Deelname aan de interscholenwedstrijden en SVS
  • Jaarlijkse sportdagen en sportklassen

  EEN SCHOOL WAAR WORDT SAMENGEWERKT!

  Onze vrije basisschool is meer dan een gebouw. Het is een gemeenschap gevormd door kinderen, leerkrachten, directie, schoolbestuur, oudercomité, vriendenkring, leerlingenraad en schoolraad.

  Dankzij de samenwerking tussen al deze mensen kunnen wij onze school uitbouwen tot een fijne leef- en leergemeenschap.